कार्यालयीन पत्ता

कायमचा पत्ता

  • पत्ता

    पाथरवाला तहसील अंबड,जि. जालना (महाराष्ट्र)पिन कोड – ४३१२१२
  • मोबाइल

    ९४२२२१६१११
  • ई-मेल

    rajeshtope11@gmail.com

संपर्क कार्यालय

घनसांगवी मतदार

नाव पद संपर्क ई-मेल पत्ता
श्री. करडिले संपर्क प्रमुख मोबाइल: ९४२२२१६१११  rajeshbhaiyyatope@gmail.com पाथरवाला तहसील अंबड, जि. जालना (महाराष्ट्र) पिन कोड – ४३१२१२
श्री. करडिले संपर्क प्रमुख मोबाइल: ९४२२२१६१११  rajeshbhaiyyatope@gmail.com पाथरवाला तहसील अंबड, जि. जालना (महाराष्ट्र) पिन कोड – ४३१२१२
श्री. करडिले  संपर्क प्रमुख मोबाइल: ९४२२२१६१११  rajeshbhaiyyatope@gmail.com पाथरवाला तहसील अंबड, जि. जालना (महाराष्ट्र) पिन कोड – ४३१२१२
नावपदसंपर्कई-मेलपत्ता
श्री. करडिलेसंपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२
श्री. करडिलेसंपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२
श्री. करडिले संपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२
नावपदसंपर्कई-मेलपत्ता
श्री. करडिलेसंपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२
श्री. करडिलेसंपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२
श्री. करडिले संपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२
नावपदसंपर्कई-मेलपत्ता
श्री. करडिलेसंपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२
श्री. करडिलेसंपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२
श्री. करडिले संपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२
नावपदसंपर्कई-मेलपत्ता
श्री. करडिलेसंपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२
श्री. करडिलेसंपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२
श्री. करडिले संपर्क प्रमुखमोबाइल: ९४२२२१६१११ rajeshbhaiyyatope@gmail.comपाथरवाला तहसील अंबड,
जि. जालना (महाराष्ट्र)
पिन कोड – ४३१२१२